Bestuur.

Voorzitter – Herman Prangsma (tevens belast met de portefeuille ‘Vrienden van de Stedenband Ede-Chrudim’ en Bedrijvigheid

Voorzitter – Theo Buijs (tevens belast met communicatie)

Secretaris - Marjan Faassen

Penningmeester - Henk van den Oever

Communicatie en PR - Ingeborg Kriegsman

Lid - programma coördinator - Berto van den Born

Lid - jeugd - Hetty Joosten

Lid - cultuur - Vacature

Het bestuur wil graag in contact komen met "jeugdige" opvolgers.

Stedenband Ede-Chrudim, vanaf 1993.

Na de "fluwelen revolutie"van -1989- werd het voor het Tsjechische volk mogelijk zonder gevaar van represailles contacten te leggen met 'het westen'.
Een belangrijke rol voor het ontstaan van deze contacten was en is weggelegd voor burgers van beide landen. In nagenoeg alle contacten vormde de bevordering van de democratie een centraal item. De contacten vinden veelal plaats in het kader van stedenbanden.

Het waren Edese burgers die hun gemeentebestuur wisten te overtuigen van de noodzaak om op dit terrein bestuurlijk initiatief te ontplooien en een stedenband aan te gaan met de Tsjechische stad Chrudim.
Na zorgvuldige voorbereiding kon op 25 juni 1993 het convenant dat de samenwerking tussen beide gemeenten regelde worden ondertekend . Het convenant gold voor een periode van 5 jaar en werd in 1998, 2003 en 2008 met telkens 5 jaar verlengd.
De gemeenteraad van Ede heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de stedenband een zaak van de burgers van beide gemeenten moest zijn en dat organisaties van het particulier initiatief daaraan vorm en inhoud dienden te geven.
Met dat doel is in 1993 de Stichting Stedenband Ede-Chrudim opgericht. In Chrudim werd in datzelfde jaar het Comité Stedenband Chrudim-Ede in het leven geroepen. De feitelijke uitvoering van de samenwerking ligt dan ook bij dit comité en onze stichting, Daarnaast bestaan er contacten op gemeentebestuurlijk niveau, deze zijn echter van politiek-bestuurlijke aard.